Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu s názvom vycapna.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu vycapna.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť ČAPOVANÁ DROGÉRIA s.r.o., so sídlom Hronská 15, Košice - mestská časť Západ 040 11, IČO 52 911 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 48262/V, tel. č. 0902 461 007, email: vycapna@gmail.com (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Predávajúci zverejňuje v elektronickom obchode zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky tohto elektronického obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
 6. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

II.

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.
 2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar.
 3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v elektronickom obchode platia iba do tam uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Iba ak je táto kúpna cena vyššia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom "Potvrdenie objednávky" sa považuje za návrh predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že hmotnosť u čapovaného tovaru môže vykazovať malé odchýlky oproti deklarovanej hmotnosti tovaru, max. v hodnote do 3%.
 6. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že uskladňovať tovar je nutné uzatvorený a pri teplotách medzi 5 až 25 °C, ak nie je v návode alebo poučení uvedené inak.

III.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
 2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané Potvrdenie objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky" na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah kúpnej zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
  1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, čo platí najmä pre kozmetiku a drogistický tovar,
  3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 6. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (najmä kozmetika, drogistický tovar a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť len vtedy, pokiaľ kupujúci vráti tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 7. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 8. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
  1. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla/miesta podnikania predávajúceho alebo
  2. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.
 9. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.
 10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 11. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci aspotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť neotvorený, nepoužitý, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku apod.), a v pôvodnom obale.
 12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 13. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, ale v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok sa na neho vzťahuje možnosť od zmluvy odstúpiť, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny, čo kupujúci výslovne berie na vedomie.
 14. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 15. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

 

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:
  1. ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
  2. ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
 3. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
  1. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
  2. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Body 1. až 14. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je tak oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

V.

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:
  1. v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierkou), ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi, v prípade platby platobnou kartou, ak to prepravca umožňuje
  2. v hotovosti resp. platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi, ak predávajúci umožňuje osobný odber tovaru, resp. platbu platobnou kartou,
  3. bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,
  4. platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru (online platba kartou), ak elektronický obchod predávajúceho umožňuje platbu platobnou kartou prostredníctvom na to určenej platobnej brány.
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
 4. Ak kupujúci,pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 16 čl. IV. obchodných podmienok.

VI.

Podmienky dodania tovaru

 1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je do 10 pracovných dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná až v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕžal emailom.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 3. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
  1. doručenie tovaru Slovenskou poštou,
  2. doručenie tovaru kuriérom súkromnou prepravnou spoločnosťou, ak takáto možnosť voľby bude pri formulárovej objednávke tovaru kupujúcemu umožnená,
  3. osobným odberom tovaru, ak takáto možnosť voľby bude pri formulárovej objednávke tovaru kupujúcemu umožnená.
 4. Cenu dopravy môžete nájsť v Cenníku dopravy
 5. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.
 6. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým kupujúci súhlasí.
 7. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 8. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 9. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
 10. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
  1. informovať predávajúceho,
  2. dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
 11. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 12. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť, len ak zistí, že:
  1. obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
  2. tovar nie je kompletný alebo,
  3. tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu.

Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 2. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere), má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).
 3. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra (daňový doklad) je zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru.

VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.
 2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa rýchlo kazí. Ak je na tovare alebo obale tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti alebo lehoty na použitie je záručná doba platná len do tohto dátumu, ktorý je aj vyznačený na tovare alebo obale tovaru.
 3. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 4. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä :
  1. stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru (najmä ak je poškodený obal),
  3. uplynutím záručnej doby tovaru, minimálnej doby trvanlivosti alebo lehoty na použitie,
  4. mechanickým poškodením tovaru,
  5. zmenou tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku jeho opotrebovania alebo použitia,
  6. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
  7. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  8. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  9. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom najmä v rozpore s návodom na použitie,
  10. nesprávnym uskladnením tovaru, v rozpore s návodom na použitie alebo týmito obchodnými podmienkami,
  11. nesprávnym použitím tovaru,
  12. používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  13. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 5. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho.
 6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :
  1. ihneď,
  2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :

 1. ihneď,
 2. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
 3. vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo navýmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie,dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie jereklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledkyodborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba,ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe,náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovauplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie ouplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sadoručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie ouplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie.
 6. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 7. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  1. predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
  2. predávajúci vadný tovar vymení za nový.
 8. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieisté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
  1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
  2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný,uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 9. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.
 10. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla predávajúceho.
 11. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online (vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru). Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie sa odporúča, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.
 12. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
 13. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 14. Náklady spojené s reklamačným konaním:
  1. v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
  2. v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňouv súlade s platnými právnymi predpismi.
 15. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.
 16. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 17. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 18. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 19. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 20. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 21. Body 1. až 25. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, avšak pri nárokoch kupujúceho z vád tovaru sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka SR o kúpnej zmluve.

IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v rozsahu údajov uvedených v objednávke, najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, telefónne číslo.
 2. Spracovanie týchto osobných údajov sa vykonáva za účelom riadneho poskytovania služieb predávajúceho kupujúcemu, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok kupujúceho, súvisiacich s poskytovaním služieb predávajúceho a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie služieb predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci len počas trvania účelu, na ktorý predávajúci osobné údaje kupujúceho získal.
 3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po podaní námietky alebo po splnení účelu spracovania osobných údajov predávajúci bezodkladne vymaže tieto osobné údaje.
 5. Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj jeho práva ako dotknutej osoby. Medzi práva kupujúceho patrí najmä právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania) Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 7. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho najmä nasledovným subjektom:

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S

 1. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak na takéto poskytnutie poskytol výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.04.2020 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

 

Príloha - Formulár na odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľom

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:  
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený 

.............................................................................................................................................

Dátum objednania tovaru: 
vypíšte dátum objednávky

.............................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: 
vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

.............................................................................................................................................

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  
nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

.............................................................................................................................................

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: 
uveďte prosím Vaše číslo účtu, 

.............................................................................................................................................,

bankové spojenie:
názov banky

.............................................................................................................................................

Dátum: 
doplňte dátum

.............................................................................................................................................

 

S pozdravom

 

                                                                               Váš podpis

                                                   (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Príloha - Reklamačný formulár - spotrebiteľ

 uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Vec: Reklamácia tovaru

 

Reklamovaný tovar:
vypíšte konkrétnu špecifikáciu reklamovaného tovaru,  číslo objednávky alebo číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený 

............................................................................................................................................. 

Dátum objednania tovaru: 
vypíšte dátum objednávky

.............................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: 
vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

.............................................................................................................................................

Dôvod reklamácie - popis vád tovaru:  
pri reklamácii vád tovaru je nutné uviesť  podrobný popis vád tovaru, aby predávajúci mohol posúdiť reklamáciu (v čom spočíva vada, ako sa prejavuje, od kedy sa vada prejavuje a pod...)

.............................................................................................................................................

Označte Vami navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľom: 

 • výmena tovaru,
 • oprava tovaru,
 • vrátenie peňazí,
 • zľava z kúpnej ceny,
 • iné: ......................................................................................................................................

Spotrebiteľ síce berie na vedomie, že ak mu to zákon neukladá, navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie predávajúci nemusí akceptovať, je však pre vybavenie reklamácie k spokojnosti zákazníka vhodné uviesť Váš návrh.

V prípade vybavenia reklamácie vrátením peňazí žiadam vrátiť peniaze na číslo účtu: 
uveďte prosím Vaše číslo účtu 

.............................................................................................................................................

bankové spojenie:
názov banky

.............................................................................................................................................

 

Dátum: 
doplňte dátum

............................................................................................................................................. 


S pozdravom

 

                                                                               Váš podpis

                                                   (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)